Rapporter

PRO EME

Promoting Electric Mobility in Europe

Denne rapport er det danske bidrag til det europæiske projekt PRO EME, Promoting Electric Mobility Europe, om indeholder tre sektioner: 

1) En redegørelse af de danske rammevilkår for elbiler og potentielle brugere af elbiler. 
2) En spørgeundersøgelse af 1500 danskeres holdning og opfattelse af elbiler
3) Interviews med brugere af elbiler i tre kategorier: Private husholdninger, private virksomheder og offentlige orginasationer.

Rapportens konklusion peger blandt andet på et behov for langsigtede politikker for at skabe et mere vedholdent incitament til at vælge elbilen frem for en konventionel fossil diesel- eller benzinbil.

Fremsyn (2019): Pilgaard, M., Terjesen, A,, Johansen, M. and Boesgaard, K. PRO EME. Danish analysis of EVs – Framework conditions, questionnaire and interviews. (Danish: PRO EME. Dansk analyse af elbiler – rammevilkår, spørgeundersøgelse og interviews). Available at: www.fremsyn.net

Copenhagen Electric, Region Hovedstaden
Slutrapport
Oktober 2019
bb-vognparkanalyse-rapport

Bæredygtig Bundlinje - Vognparkanalyser

Potentialevurderinger for grøn omstilling.

Denne rapport opsamler resultaterne fra 14 individuelle flådeanalyser til projektet Bæredygtig Bundlinje 1.0. Projektet havde deltagelse af små- og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden. 

Hver af de 14 virksomheder modtog en rapport med det overordnede formål at dokumentere hver deres potentialer for at reducere deres CO2-udledning og opnå økonomiske besparelser ved overgang til elbiler eller biogaskøretøjer (bio-CNG). Rapporten bestod derudover af en analyse af den grønne merværdiskabelse i relation til deres branche og drift, anbefalinger af køretøjer og infrastruktur, samt en handlingsplan. 

De 14 virksomheder tilbagelagde til sammen knap 5 mio. km årligt i alle typer og størrelser af køretøjer – fra små personbiler i en hjemmepleje til de tungeste lastbiler i logistikbranchen. 108 køretøjer blev anbefalet en elbil som alternativ, mens der til 118 køretøjer blev peget på bio-CNG. 

I alt ville de 14 virksomheder kunne reducere CO2-udledningen under kørsel med 918 tons per år og spare ca. 6 mio. kroner over køretøjernes estimerede levetid.

Fremsyn (2018): Pilgaard, M., Johansen, M. and Boesgaard, K. Bæredygtig Bundlinje, summarising report for fleet analyses. (Danish: Bæredygtig Bundlinje, opsamlingsrapport). Available at: www.fremsyn.net

Gate 21
Opsamlingsrapport
November 2018
biogastiltransport-rapport

Biogas til tung transport

Et renere og billigere alternativ med stort potentiale.

Fremsyn har udarbejdet en serie på tre baggrundsrapporter for E.ON, HMN Naturgas, Nature Energy og DGD (Dansk Gas Distribution). Rapporterne undersøger forskellige aspekter ved udvikling af bionaturgas til transport i Danmark.

• Emissioner fra tung transport – en sammenligning af bionaturgas og biodiesel.
• Bionaturgas til transport i 2020 – potentiale for udrulning af bionaturgas til tung transport.
• Avancerede biobrændstoffer til tung transport – økonomiske konsekvenser ved målopfyldelse fra bionaturgas, bioethanol og biodiesel.

Denne rapport opsummerer baggrunden og de vigtigste konklusioner af arbejdet med de tre baggrundsrapporter.

Fremsyn (2017): Boesgaard, K. and Johansen, M. Biomethane for heavy duty transport, a cleaner and less expensive alternative with great potential. (Danish: Biogas til tung transport, et renere og billigere alternativ med stort potentiale). Available at: www.fremsyn.net

Interessefællesskabet for biogas til tung transport

Opsamlingsrapport
September 2017

biogastiltransport-rapport

Emissioner fra tung transport

En sammenligning af biogas og biodiesel.

Denne baggrundsrapport undersøger effekterne af anvendelse af biogas som et alternativt brændstof til diesel og biodiesel i den tunge transportsektor. Formålet med denne baggrundsrapport er at undersøge emissioner af drivhusgasser og en række miljøforurenende stoffer fra produktion og brug af biogas, diesel og biodiesel i tunge køretøjer. Størrelsen og eksternalitetsværdierne af CO2, metan (CH4), lattergas (N2O), SO2, NOX og partikler estimeres i de væsentligste kategorier i en livscyklusanalyse.

Fremsyn (2017): Boesgaard, K. and Johansen, M. Emissions from heavy duty transport, a comparison of biomethane and biodiesel. (Danish: Emissioner fra tung transport, en sammenligning af biogas og biodiesel). Available at: www.fremsyn.net

Interessefællesskabet for biogas til tung transport
Baggrundsrapport
September 2017
biogastiltransport-rapport

Biogas til transport i 2020

Potentiale for udrulning af biogas til tung transport.

Denne baggrundsrapport klarlægger omstillingspotentialet for biogas i den tunge transportsektor og vurderer muligheden for 0,9 % målopfyldelse for Danmark i 2020 ved biogas i tung transport. Biogas har et stort uudnyttet potentiale til at levere målopfyldelse af de danske forpligtigelser for omstilling til vedvarende drivmidler. Inden for de næste 10 år er det muligt at omstille køretøjer i den tunge transportsektor svarende til 10 % af det samlede danske forbrug af brændstof til landtransport.

Fremsyn (2017): Boesgaard, K. and Johansen, M. Biomethane for transport in 2020, the potential for deployment fo biomethane for heavy duty transport. (Danish: Biogas til transport 2020, potentiale for udrulning af biogas til tung transport). Available at: www.fremsyn.net

Interessefællesskabet for biogas til tung transport
Baggrundsrapport
September 2017
biogastiltransport-rapport

Avancerede biobrændstoffer til tung transport

Økonomiske konsekvenser ved målopfyldelse for biogas, bioethanol og biodiesel.

Denne baggrundsrapport analyserer de samfundsøkonomiske konsekvenser i perioden 2017 til 2030 ved at implementere Ren Energi-pakkens forslag til iblandingskrav i dansk lovgivning. Alle resultater præsenteres i forhold til et basisscenarie, hvor dansk lovgivning fortsætter som hidtil, således at konsekvenserne af implementeringen fremstår tydeligt. Der undersøges tre alternative scenarier, hvor tre forskellige typer brændstoffer leverer den nødvendige målopfyldelse fra Ren Energi-pakken: Bionaturgas fra gødning, avanceret bioethanol fra halm og Fischer-Tropsch biodiesel fra træaffald.

Fremsyn (2017): Boesgaard, K. and Johansen, M. Advanced biofuels for heavy duty transport, economic consequences with target fulfillment for biomethane, bioethanol and biogiesel. (Danish: Avancerede biobrændstoffer til tung transport, økonomiske konsekvenser ved målopfyldelse for biogas, bioethanol og biodiesel). Available at: www.fremsyn.net

Interessefællesskabet for biogas til tung transport
Baggrundsrapport
September 2017
v2e-rapport

V2E

Analyse af elbilers potentiale for at levere strøm til værktøj og andet udstyr til erhvervsmæssig anvendelse.

V2E-projektet er gennemført i perioden januar 2016 til marts 2017. Projektet har fulgt en særdeles succesfuld implementering af V2E-teknologi (Vehicle-to-Equipment) i elvarebiler i Region Hovedstaden. Der er dokumenteret signifikante klima- og miljømæssige gevinster, samt et væsentligt selskabsøkonomisk besparelsespotentiale. Offentlige organisationer kan forvente omkostningseffektive miljø- og klimagevinster ved at inkludere grøn innovation som en konkurrenceparameter i offentlige udbud. Projektet er finansieret af Energistyrelsen via Forsøgsordning for Elbiler, 7. tilskudsrunde.

Fremsyn (2017): Boesgaard, K. and Johansen, M. V2E, analysis of EVs’ potential to provide power for tools and other equipment for professional use. (Danish: V2E, analyse af elbilers potentiale for at levere strøm til værktøj og andet udstyr til erhvervsmæssig anvendelse). Available at: www.fremsyn.net

Copenhagen Electric, Region Hovedstaden
Slutrapport
September 2017
Elbiler-i-byen

Elbiler i Byen

Forsøg med opladningsmuligheder til beboere i byen.

Projektet Elbiler i Byen leverede fra februar 2014 til juni 2016 opladning til beboere og offentligheden ved boligbyggerier i en række større danske byer. Indtil december 2014 hed projektet “Elbiler til den Almennyttige Boligmasse”. Projektet er udført med støtte fra Energistyrelsen under Forsøgsordningen for El- og Plug-in Hybridbiler.

Fremsyn (2016): Boesgaard, K. and Johansen, M. Electric Vehicles in the City, experiment with charging opportunities for residentials in the cities. (Danish: Elbiler i Byen, forsøg med opladningsmuligheder til beboere i byen). Available at: www.fremsyn.net

E.ON
Slutrapport
November 2016