Projekter

PRO EME

Promoting Electric Mobility Europe

PRO EME (Promoting Electric Mobility Europe) har til formål at fremme elbiler i hele Europa ved at udvikle værktøjer og udbrede viden til potentielle slutbrugere og ved at skabe dialog mellem markedet og lovgivere både regionalt, nationalt og europæisk.

Projektet har dansk deltagelse i form af Region Hovedstadens elbilssekretariat, Copenhagen Electric, som Fremsyn i samarbejde med LWTS Consulting 2016 har bidraget med opgaveløsninger til. Opgaverne har bestået af: 

 • – Projektledelse og kommunikationsplan for projektet
 • – Bidrag til europæisk TCO-sammenligning af køretøjer
 • – Udrulning og analyse af spørgeskemaundersøgelse med 1500 danske respondenter 
 • – Indsamling og analyse af nationale rammevilkår og incitamenter for køb og anvendelse af elbiler i fem europæiske lande
 • – Case-historier med interview af elbilsejere i private husholdninger, private virksomheder og offentlige organisationer
 •  

Arbejdsgruppen i PRO EME består af partnere fra følgende syv lande:

 • – Danmark
 • – Sverige
 • – Finland
 • – Tyskland
 • – Holland
 • – Ungarn
 • – Hviderusland
 •  

PRO EME er et af flere europæiske projekter under paraplyen EME (Electric Mobility Europe), som er støttet under Horizon 2020-programmet ERA-NET.  

Copenhagen Electric, Region Hovedstaden
2018-2020

Bæredygtig Bundlinje 1.0

Flådeanalyser til 14 SMV’ers vognparker i Region Hovedstaden

Fra april til oktober 2018 leverede Fremsyn flådeanalyser for 14 små- og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden gennem projektet Bæredygtig Bundlinje. Fremsyns deltog desuden i projektets afslutningskonference i marts 2019 med et oplæg om fremtiden og rammevilkårene for grøn omstilling i transportsektoren.

Ved projektstart rådede de 14 virksomhederne over 239 køretøjer. Enkelte virksomheder planlagde op-eller nedskalering af køretøjer og enkelte køretøjer var allerede omstillet. 226 køretøjer blev derfor totalen for grønne anbefalinger. Der blev anbefalet el og/eller biogas (bio-CNG) til den grønne omstilling – hovedsageligt el til personbiler og små varebiler og biogas til den tungere transport. Elbiler blev anbefalet i 108 tilfælde, mens der blev anbefalet biogas i 118 tilfælde.

Opsamlingsrapporten kan læses under Publikationer.

Bæredygtig Bundlinje 1.0 havde deltagelse af i alt ca. 100 virksomheder i Region Hovedstaden med afsæt i FN’s 17 verdensmål. Foruden Fremsyns potentialevurderinger af udvalgte virksomheders vognparker kunne virksomhederne blandt andet få rådgivning inden for energitjek, emballagehåndtering og miljømærker.

Projektet er støttet og medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Region Hovedstaden, Greater Copenhagen og Vækstforum Hovedstaden.

 

Gate 21
2018-2019

Gas Vitae

Rådgivning for landmænd til etablering af biogasanlæg.

På baggrund af grundig bearbejdelse af data og viden yder Gas Vitae konsulentarbejde for et større antal af nuværende og kommende biogasanlæg i Danmark. Biogasanlæggene etableres af landsmandsgrupper, og Gas Vitae faciliterer deres byggeprojekter gennem hele processen fra til start til slut med finansiering, etablering og optimal drift med en model, der giver landmændene 100 % ejerskab af deres biogasanlæg.

Hvert kommende biogasanlæg har fået udarbejdet et forretningsprospekt af Gas Vitae, hvor alle aspekter af etablering og drift af biogasanlægget er samlet til potentielle finansieringspartnere med:
•    Myndighedsbehandlinger
•    Placeringer
•    Ejerforhold
•    Biomasseplaner
•    Gasproduktion
•    Budgetter

Ejergrupperne i biogasanlæggene har givet Gas Vitae mandat til at forhandle aftaler på plads med potentielle finansieringspartnere og rådgiver anlægsejerne undervejs.
Gas Vitae er etableret og drives i samarbejde mellem Fremsyn og AgroFora. Kontakt os for at høre om jeres muligheder for at etablere et biogasanlæg.

Fremsyn & AgroFrora
2017-2019

BioManS

BioManS er et analyse- og optimeringsværktøj for produktionen i biogasanlæg

BioManS er en forkortelse for Biomass Management System, som har til formål at hjælpe biogasanlæg med rapporteringer og indberetninger, samt til at forudsige og optimere produktionen af biogas. Platformen giver biogasanlæg et nemt og overskueligt værktøj til at indberette og sende biomasseopgørelser, og BioManS analyserer samtidig potentialet for produktion og marked.

Konkret hjælper BioManS med følgende:

• Biomasseopgørelse: BioManS hjælper biogasanlæg med indberetning af biomasseopgørelser til Energinet.dk. For at biogasanlæg, som ikke er fællesanlæg, kan opnå støtte, skal der indleveres en blanket én gang årligt. I blanketten skal man angive de typer af biomasser, der er anvendt til at producere biogas på biogasanlægget, m.m.

• Leverandørregister: BioManS udarbejder indberetning til leverandørregistret for fælles biogasanlæg. Indberetning er et krav for fælles biogasanlæg, som modtager driftsstøtte. Én gang årligt skal mængde af modtaget, solgt og afsat gødning indberettes til Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

• Udrådningsperformance: Få tjekket, om dit biogasanlæg udnytter biomassen optimalt, således at anlæggets kapacitet udnyttes fuldt ud.• Bæredygtighedscertificering: BioManS hjælper biogasanlæg med dokumentering til certificeringsordninger for bæredygtig biogas med højere salgspris til følge.

BioManS er udviklet og drevet i et samarbejde mellem Fremsyn og MSB Information Security med støtte fra Den Grønne Investeringsfond.

Fremsyn & MSB Information Security
2017-2019

Interessefællesskabet for biogas til transport

Økonomiske, klimamæssige og miljømæssige effekter af biogas til transport

Fremsyn har med dette projekt arbejdet for at fremme rammevilkårene for biogas til transport via analyser, møder og oplæg for relevante interessenter.

I en serie på fire rapporter præsenterer vi økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved tre scenarier af forskellige biobrændsler til potentiel omstilling af den tunge transport i Danmark. Rapportserien har til formål at anskueliggøre den bedste løsning til Danmarks klimaforpligtelser i 2020 frem til 2030 med alternative biobrændsler.

Interessefællesskabet består af E.ON, HMN Naturgas, NGF Nature Energy og DGD (Dansk Gas Distribution). Rapportserien kan læses under Publikationer og består af:

Opsamlingsrapport:
• Biogas til tung transport – et renere og billigere alternativ med stort potentiale.
Baggrundsrapporter:
• Emissioner fra tung transport – en sammenligning af biogas og biodiesel.
• Biogas til transport i 2020 – potentialet for udrulning af biogas til tung transport.
• Avancerede biobrændstoffer til tung transport – økonomiske konsekvenser ved målopfyldelse fra biogas, bioethanol og biodiesel.

DAKOFA har skrevet en artikel om interessefællesskabet og Fremsyns arbejde med rapporterne. Læs her.

E.ON, HMN, Nature Energy & DGD
2016-2017

V2E (Vehicle-to-Everything)

Potentialevurdering og analyse af elbiler med ekstra LPS-batteri til værktøj og andet udstyr

V2E-projektet er gennemført i perioden januar 2016 til marts 2017. Projektet har fulgt en særdeles succesfuld implementering af V2E-teknologi i elvarebiler i Region Hovedstaden.

En stor del af de biler, der til daglig kører rundt i store dele af Region Hovedstaden, er varevogne til håndværkere og lette servicefag. Omstilling af disse køretøjer til eldrift udgør et stort potentiale til reduktion af emissioner af støj, klimagasser og luftforurening i byerne. V2E-projektet kortlægger elbilers potentiale til at levere strøm til værktøj og udstyr.

Der er dokumenteret signifikante klima- og miljømæssige gevinster, samt et væsentligt selskabsøkonomisk besparelsespotentiale. Offentlige organisationer kan forvente omkostningseffektive miljø- og klimagevinster ved at inkludere grøn innovation som en konkurrenceparameter i offentlige udbud.

Rapporten kan læses under Publikationer.

V2E er en del af en samlet pallette for af terminologier inden for V2X, der dækker over en samlet betegnelse for udnyttelse og anvendelse af elbilers batterikapacitet. Følgende kategorier er defineret:

• V2X = vehicle-to-everything.
• V2G = vehicle-to-grid.
• V2H = vehicle-to-home
• V2V = vehicle-to-vehicle
•  V2L = vehicle-to-load.
• V2E (vehicle-to-equipment) er en egendefineret underkategori til V2L etableret i forbindelse med dette projekt.

Projektet er udført af Fremsyn i samarbejde med Copenhagen Electric hos Region Hovedstaden og finansieret af Energistyrelsen via Forsøgsordning for Elbiler, 7. tilskudsrunde.

Copenhagen Electric, Region Hovedstaden
2016-2017

Elbiler i Byen

Forretningskoncept med opladning i tætbebyggede boligområder

Projektet Elbiler i Byen har testet et forretningskoncept, der skal gøre det mere attraktivt for bilejere i tætte boligbyggerier at vælge elbil.

Forhold omkring opladningen italesættes ofte som et af de største problemer for elbilsejere i boligbyggerier uden privat parkeringsplads. Konventionelle biler har sjældent brug for at tanke og kan klare det nemt og hurtigt via en veludviklet infrastruktur. I modsætning hertil har elbiler brug for sikkerhed for en parkeringsplads med opladning i nærheden af hjemmet, for at en elbil kan fungere i et almindeligt brugsmønster med daglige kørsler til og fra arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter.

Konceptet giver elbilesterne adgang til en reserveret parkeringsplads med opladning til attraktive priser ved semioffentlige ladestandere ved boligbyggerier. I konceptet tilbyder ladeoperatøren attraktive vilkår og priser for installation og eget forbrug, mod at ladestanderen bliver delvist offentlig tilgængelig. Projektet opnåede stor tilfredshed blandt brugerne og omfattede 33 ladestandere fordelt over hele landet.

Rapporten kan læses under Publikationer.

Projektet leverede fra februar 2014 til juni 2016 opladning til beboere og offentlighed ved boligbyggerier i en række større danske byer og er udført med støtte fra Energistyrelsen under Forsøgsordningen for El- og Plug-in Hybridbiler.

E.ON
2014-2016